regos@pasa.net.au 0490 811 892

Anthony Varden

CFO, Bid EnergyShare

Anthony Varden